Vedtægter for "Hjælp Ukraine"

§ 1. Foreningens navn er "Hjælp Ukraine"


§ 2. Foreningen er en humanitær organisation, hjemmehørende i Københavns Kommune, Danmark.


§ 3. Som medlemmer optages enkeltpersoner, uanset alder, der sympatiserer med foreningens målsætning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, der modvirker foreningens formål. Eksklusioner kan ankes til foreningens førstkommende generalforsamling med samme frist som anført i §7, stk.7.

Stk. 3. Geografiske lokalforeninger, lokale initiativer eller andre kan optages som lokalafdelinger efter bestyrelsens godkendelse med 2/3 flertal, hvorefter disses medlemmer opnår medlemsrettigheder. Formænd for geografiske lokalforeninger indtræder i så fald i landsorganisationens bestyrelse som menige medlemmer.

Stk. 4. Andre foreninger og andre initiativer kan optages som associerede medlemmer i ”Hjælp Ukraine”, efter bestyrelsens godkendelse med 2/3 flertal. Associerede foreninger har ikke medlemsrettigheder i "Hjælp Ukraine”. 


§ 4. Foreningens formål er:


At støtte velgørende initiativer relateret til Ukraine


§ 5. Foreningens midler fremskaffes gennem medlemskontingenter, frivillige bidrag fra virksomheder og enkeltpersoner samt fra danske og internationale fonde. Auktioner og salg af donerede produkter beregnet til dette formål, bidrager også til foreningens midler.


§ 6. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer. Disse alene kan optage lån.

Stk. 2. I den daglige drift træffes beslutningerne i bestyrelsen.

Stk. 3. Formand og næstformand for bestyrelsen kan sammen træffe beslutninger af hastende karakter.

Stk. 4. Beslutninger hvis vigtighed ikke tilsiger indkaldelse af hele bestyrelsen træffes af formanden eller af en af bestyrelsen udpeget ansvarlig for et projekt eller en opgave.

Stk. 5. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal, hvoraf formanden er en af de accepterede, vælger at tildele udvalgte bestyrelsesmedlemmer adgang til foreningens midler f.eks. tildele et Dankort.


§ 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, Som afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de medlemmer, som har betalt kontingent for det seneste foreningsår eller for indeværende foreningsår - forudsat at de har oplyst foreningen om deres e-mail-adresse. Herudover annonceres generalforsamlingen på hjemmesiden og via sociale medier.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Pkt. 2. Beretning ved formanden om foreningens aktiviteter

Pkt. 3. Kassereren fremlægger det i forvejen reviderede og udsendte regnskab

Pkt. 4. Fastlæggelse af det individuelle medlemskontingent for indeværende foreningsår

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag

Pkt. 6. Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag

Pkt. 7. Valg til bestyrelse:

Valg af formand

Valg af kasserer

Valg af tre til syv bestyrelsesmedlemmer

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Pkt. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Pkt. 9. Eventuelt


Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af foreningens kontingentbetalende medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som til en ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle til generalforsamlingen indkaldte medlemmer som nævnt i stk. 2.

Stk. 5. Alle valg hvor mere end en person bringes i forslag, skal foregå ved skriftlig afstemning.

Stk. 6. Ved afstemninger i øvrigt skal skriftlig afstemning foretages, når mindst en af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske herom, eller dirigenten beslutter det.

Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling under dagsordenens pkt. 5 og pkt. 6. skal være i formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og skal senest 5 dage før udsendes pr. e-mail til de stemmeberettigede medlemmer, forudsat at de har oplyst foreningen om deres e-mail-adresse.


§ 8. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af: Formanden, Kassereren, 3-7 menige medlemmer samt 1 repræsentant fra hver eventuel geografisk lokalforening.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer, undtagen repræsentanterne fra lokalforeningerne, vælges ved direkte og individuelle valg på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Formanden og halvdelen af bestyrelsen vælges for 2 år - i ulige år. Kasserer og den anden halvdel af bestyrelsen vælges for 2 år - i lige år.

Stk. 5. Bestyrelsens repræsentanter fra lokalforeningerne vælges på lokalforeningerne generalforsamlinger. Vælges en lokalforeningsformand til formand, eller kasserer på landsorganisationens generalforsamling, kan lokalforeningen udpege en ny lokal repræsentant til landsorganisationens bestyrelse.

Stk. 6. Alle valg til bestyrelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling. Dog ikke hvis en ekstraordinær generalforsamling har en rekonstituering til formål.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og eventuelt ansvarlige for andre opgaver.

Stk. 8. Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte de nærmere retningslinjer for sit arbejde.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte faste underudvalg og ad hoc arbejdsgrupper og fastlægger retningslinjerne for disse.

Stk. 10. Ønsker et bestyrelsesmedlem at trække sig i løbet af et foreningsår, kan bestyrelsen kan med 2/3 flertal vælge ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men i stedet med 2/3 flertal indsupplere et nyt bestyrelsesmedlem blandt foreningens kontingentbetalende medlemmer.

Stk. 11. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen ved afstemninger er formandens afgørende, dog ikke i spørgsmål. vedr. stk. 10.

Stk. 12. Den samme person kan uanset antallet af tillidshverv i bestyrelsen, ikke have flere stemmer i bestyrelsen end én.


§ 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Valget af revisor og revisorsuppleant sker for et år ad gangen.

Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens midler. 

Stk. 3. Foreningen kan af likviditetsmæssige årsager optage gæld.


§ 10. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkelig.


§ 11. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor og "ønsket om opløsning af foreningen" fremgår af den oprindelige indkaldelse.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler den ukrainske katolske menighed i Danmark.Således vedtaget på foreningens generalforsamling søndag den 12. februar 2023


Indsamlingstilladelse